คำสั่งโรงเรียน

ปกติ

ด่วน

ลำดับที่

เลขคำสั่ง

ลงวันที่

ชื่อเรื่อง

แก้ไข

91

092/2567 (คำสั่ง)

13 พ.ค. 2567

แต่งตั้งครูเวรปฏิบัติหน้าที่ในวันนราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

90

091/2567

13 พ.ค. 2567

อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ

89

090/2567

13 พ.ค. 25677

อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ

88

089/2567

13 พ.ค. 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.ต้น

87

088/2567 (คำสั่ง)

9 พ.ค. 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสถานศึกษาปลอดภัย

86

087/2567

8 พ.ค. 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

85

086/2567

9 พ.ค. 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติกาารสอนในสถานศึกษา 4 (SIL 4)

84

085/2567

8 พ.ค. 2567

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนศรียานุสรณ์

83

084/2567

7 พ.ค. 2567

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการสวดมนต์ประจำสัปดาห์ ปีการศึกษา 2567

82

083/2567

2 พ.ค. 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน

« 1 »