คำสั่งโรงเรียน

ปกติ

ด่วน

ลำดับที่

เลขคำสั่ง

ลงวันที่

ชื่อเรื่อง

แก้ไข

140

145/2567

4 ก.ค. 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

139

144/2567 คำสั่ง

5 ก.ค. 2567

แต่งตั้งแกนนำนักเรียนโรงเรียนสีเขียวและโรงเรียนคาร์บอนต่ำ โรงเรียนศรียานุสรณ์

138

143/2567

5 ก.ค. 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโครงการคนดีศรียานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2567

137

142/2567

28 ก.ค. 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเตรียมความรู้ สู่ค่าย สอวน.ชีววิทยา ครั้งที่ 6

136

141/2567

25 มิ.ย. 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และการประดับตกแต่งประทีมโคมไฟ 28 กรกฎาคม 2567

135

140/2567

27 มิ.ย. 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมประเพณีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2567

134

139/2567

26 มิ.ย. 2567

แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปลูกต้นไม้ป่าชายเลนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

133

138/2567

25 มิ.ย. 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ วิชาโลกทั้งระบบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 และ 2/10

132

137/2567

24 มิ.ย. 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการค่ายเปิดประตูสู่โลกวิทยาศาสตร์ เเละเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

131

136/2567

20 มิ.ย. 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยิ้มง่ายไหว้สวย

« 1 2 »