คำสั่งโรงเรียน

ปกติ

ด่วน

ลำดับที่

เลขคำสั่ง

ลงวันที่

ชื่อเรื่อง

แก้ไข

130

135/2567

17 มิ.ย. 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

129

134/2567

14 มิ.ย. 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

128

133/2567

14 มิ.ย. 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษาประจำสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

127

132/2567

14 มิ.ย. 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติกาาร โครงการสถานนศึกษาสีขาว ประจำปีการศึกษา 2567

126

131/2567

12 มิ.ย. 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมวันสุนทรภู่

125

130/2567

12 มิ.ย. 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

124

129/2567

12 มิ.ย. 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร (ศึกษาาดูงาน)

123

128/2567

7 มิ.ย. 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกิจกรรมเนตรนารี ปีการศึกษา 2567

122

127/2567

10 มิ.ย.2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่าย IT พี่สอนน้อง (เว็บมาสเตอร์จูเนียร์)

121

126/2567

10 มิ.ย.2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านทักษะอาชีพ กิจกรรมพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้

« 1 2 3 »